Fajn Brigády

„Od 1. brigády k práci snů"

HLEDÁM
BRIGÁDNÍKY
ZDARMA
 
Nabídka již není aktivní.

 

Další nabídky z okresu Jindřichův Hradec >>

 

 

Nabídka z portálu www.fajn-brigady.cz

<< Zpět

ředitel/ka mateřské školy

více o nabídce >>

- místo výkonu práce: Mateřská škola Suchdol na Lužnicí, Komenského 228, 378 06 Suchdol nad Lužnicí;

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
- stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o pedagogických pracovnících),
- získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení
§ 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
- znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
- znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
- organizační a řídící schopnosti,
- občanská a morální bezúhonnost, dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících
- dobrý zdravotní stav.

Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 10. 05. 2024 (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně, případně prostřednictvím datové schránky) na adresu: Město Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí. Obálku označte heslem "Konkurs ŘMŠ - neotvírat". Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce na podatelnu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí do 10. 05. 2024 do 13.00 hodin. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na tel..

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně ověřená kopie),
3. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání osvědčující kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (diplom + vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu)
a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.
4. Průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterých příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
6. Koncepce rozvoje mateřské školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4).
7. Souhlas s evidováním osobních údajů.

Upozornění:
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízení podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkursu využito a jeho rámcový popis.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.


Nástup:01.07.2024 -
Mzda:32 132 - 38 790 Kč/měs.
Počet míst:1
Úvazek:Plný
vzdělání:Vysokoškolské

Lokalita:Suchdol nad Lužnicí
ID inzerátu: 4581284     Vloženo: 14.04.2024
a link
Provozovatel portálu
RYXOO UNIVERSAL s.r.o.
Janová 216
755 01
© Copyright 2024
Fajn-brigady.cz - denně aktuální
nabídka brigád z celé ČR i zahraničí